20
Porovnání značek jednotlivých výrobců elektrokol
6.10.2020

Půjčovní řád

1. Elektrokolo je jízdní kolo osazené elektromotorem a vybavené dle přílohy č.13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. a splňující specifikaci dle normy ČSN 15194:2009.

2. K uzavření nájemní smlouvy je oprávněná pouze osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.

3. Pronajímatel elektrokola je akceptován pouze po předložení alespoň dvou osobních dokladů s fotografií nájemce a to bezpodmínečně platným občanským průkazem a druhým platným osobním dokladem v podobě platného cestovního pasu , nebo řidičského průkazu.

4. Po podpisu smlouvy a převzetí předmětu nájmu přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za předmět nájmu jakož i škod na vlastním i cizím majetku a zdraví z důvodu používání předmětu nájmu a to až do okamžiku vrácení předmětu pronajímateli.

5. K pronájmu elektrokola je nutné podepsat smlouvu o nájmu, předávací protokol ke každému elektrokolu, akceptovat půjčovní řád na kterém je nutný podpis nájemce a složit zálohu (kauci) ve výši 8 000,- Kč za každé jedno elektrokolo.

6. Nájemce je povinen si elektrokolo převzít s tím,že se seznámí s jeho ovládáním a ověří si technický stav pronajímaného předmětu před podpisem předávacího protokolu, kde podepíše text „ bez závad „ Nájemce není oprávněn převzít kolo s technickou závadou, pokud zjistí drobné poškození nemající vliv na bezvadný provoz předmětu nájmu ( poškrábání, atd. ) ,uvede jej do předávacího protokolu.

7. Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou předmětu, jakož i s jeho základní údržbou, jako je nabíjení baterie, parkování, transport. atd.

8. Nájemce si je vědom, že jízda na pronajatém elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých či nemovitých, či jiných osobách, ani za zdraví nájemce po celou dobu nájmu.

9. Nájemce podpisem předávacího protokolu přebírá veškerou výše uvedenou odpovědnost za všechny předměty nájmu včetně příslušenství.

10. Dle smlouvy o nájmu se nájemce zavazuje vrátit předmět nájmu omytý, zbavený prachu a špíny. Pokud tak neučiní, bude mu účtován poplatek nad rámec stanoveného nájmu ve výši 150,- Kč včetně DPH za každé znečištěné elektrokolo a tato částka se odečte z vratné zálohy.

11. Předmět nájmu není určen k tažení přídavných vozíků a není konstruován pro jízdu osob mladších 15ti let. 

12. Při nedodržení předem stanoveného termínu vrácení elektrokola včetně příslušenství je nájemce povinen zaplatit nájemné za dobu prodlouženého držení předmětu nájmu včetně penále, které je specifikované v nájemní smlouvě. Dlužné nájemné bude odečteno ze zaplacené vratné zálohy.

13. Při ztrátě či odcizení pronajatých předmětů hradí nájemce aktuální cenu předmětu uvedenou v předávacím protokolu. Nájemce si je vědom, že předmět nájmu není pronajímatelem pojištěn.

14. V případě zráty či odcizení je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně na nejbližší policii ČR a rovněž pronajímateli telefonicky, nebo emailem.

15. Nájemce je povinen si před zrakem předávajícího vyzkoušet správné nasazení baterie, kdy správné provedení probíhá tak, že zámek je zamknut a zasunutím baterie dojde k hlasitému cvaknutí mechanického zámku. Následně je potřeba se přesvědčit, že baterii nelze vysunout. 

16. Nájemce je povinen při přepravě elektrokola na střeše automobilu, popřípadě jiného nosiče, vyjmout baterii.

17. Nájemce v případě pádu či havárie je povinen prohlídnout stav elektrokola a při jakýmkoli zjištění poškození, které by mělo vliv na bezpečnost, již dále nepoužít elektrokolo k další jízdě. Toto neprodleně ohlásit Pronajímateli.

18. Nájemce je oprávněn v případě píchnutí provést opravu duše. Toto provede na svůj náklad.

19. Nájemce si může libovolně nastavit výšku sedla, přičemž musí dodržet minimální zasunutí sedlovky do rámu, respektive sedlovka musí být zasunuta do rámu nejméně 5 cm.

20. V případě poškození předmětu nájmu nájemce souhlasí s tím, že veškeré náklady spojené s opravou poškozeného předmětu bude použita vratná záloha (kauce). Pokud částka opravy přesáhne hodnotu zálohy, nájemce je povinen uhradit vícenáklady ve lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

21. Nájemní řád je nedílnou součástí písemné "Nájemní smlouvy o podnikatelském nájmu věcí movitých„ a svým podpisem se Nájemce zavazuje dodržovat Nájemní řád v jeho plném rozsahu.

 

Nájemce, dne ……………
Jsem plně seznámen a akceptuji veškerá ustanovení Půjčovního řádu.